Truy cập

Hôm nay:
47
Hôm qua:
105
Tuần này:
732
Tháng này:
1621
Tất cả:
45475

UBND xã Xuân Lam triển khai Kế hoạch Bầu cử Trưởng thôn và Phó thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày 27/09/2017 14:13:00

Kế hoạch Bầu cử Trưởng thôn và Phó thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN LAM

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—————————

Số: 119/KH-UBND

Xuân Lam, ngày 11 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH

Bầu cử Trưởng thôn và Phó thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020

————————

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Ủy ban nhân dân xã Xuân Lam xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn, nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư thôn, khối phố và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn phải thực hiện đúng quy trình, quy định theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

Bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 được tổ chức vào ngày Chủ nhật trong tháng 10 năm 2017.

Cán bộ, công chức Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, Văn phòng – Thống kê, Kế toán ngân sách, Tư pháp hộ tịch, Văn hóa xã hội, Đài truyền thanh xã phối hợp với UBMTTQ, Hội Nông dân, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cùng các cấp ủy Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy Đảng, UBND xã làm tốt công tác tuyên tuyền, quán triệt đầy đủ các quy định của Trung ương về công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn phải đảm bảo các nội dung theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

1. Quy trình tiến hành bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020:

1. 1. Các bước tiến hành

- Công bố ngày bầu cử: Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND xã ra Quyết định công bố ngày bầu cử và thành phần cử tri tham gia bầu cử. Chú ý các nội dung:

+ Ấn định ngày bầu cử;

+Tổ chức bầu cử có thể kết hợp trong hội nghị thôn;

+Thành phần tham gia bầu cử là đại diện cử tri hộ gia đình;

+ Nhiệm vụ, quyền hạn tổ bầu cử bao gồm tối thiểu những công việc sau: Lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử/ danh sách ứng cử viên. Nhận tài liệu, kinh phí bầu cử từ UBND xã. Thường xuyên thông báo cho cử tri biết thời gian, địa điểm họp bầu cử, danh sách các ứng cử viên. Trang trí buổi họp tổ. Xét giải quyết những khiếu nại về bầu cử (nếu có). Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu. Công bố kết quả bầu cử. Báo cáo kết quả bầu cử và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử về UBND xã.

- Lập và công bố danh sách người ứng cử (có ít nhất 02 người): Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, UBND xã ban hành Quyết định công bố danh sách người ứng cử. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn có trách nhiệm lập danh sách người ứng cử báo cáo Chi ủy, chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử.

+ Việc lựa chọn ứng cử viên Trưởng thôn, Phó thôn là khâu quan trọng của công tác bầu cử và trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận.

+ Về dự kiến danh sách người ứng cử: Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận và mời Chi uỷ Chi bộ thôn tham dự. Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì cuộc họp với nội dung như sau: Nêu mục đích buổi họp/báo cáo tiêu chuẩn Trưởng thôn, Phó thôn và dự kiến giới thiệu người ra ứng cử Trưởng thôn (khuyến khích có số dư) để hội nghị thảo luận và thống nhất danh sách ứng cử viên. Phó thôn do Trưởng thôn đề cử sau khi thống nhất với Ban công tác Mặt trận (Theo Điều 12 của Thông tư 04/2012/TT-BNV) để giới thiệu bầu tại hội nghị thôn bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Về tiêu chuẩn “Trưởng thôn, Phó thôn phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở thôn, có độ tuổi từ đủ 21 (hai mươi mốt) tuổi trở lên; có sức khoẻ; nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hoá, có năng lực, kinh nghiệm, phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc của cấp trên giao”.

- Thành lập Tổ bầu cử, danh sách người tham gia bầu cử: Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND xã ra Quyết định thành lập tại mỗi thôn, một Tổ bầu cử có từ 5 đến 7 thành viên gồm Tổ trưởng là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn và các thành viên là đại diện của một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri.

Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập ở mỗi thôn 01 tổ bầu cử và quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ bầu cử, có thể như sau:

+ Chuẩn bị các điều kiện để họp tổ, thôn như: Thông báo mời dân, lập danh sách ứng cử viên trưởng thôn;

+ Nhận tài liệu, kinh phí từ xã;

+ Thông báo cho cử tri biết thời gian, địa điểm bầu cử, danh sách các ứng cử viên;

+ Bố trí, trang trí nhà họp thôn;

+ Tổ chức bầu cử;

+ Xét giải quyết những khiếu nại, tố cáo về bầu cử (nếu có);

+ Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử tại chỗ;

+ Báo cáo kết quả bầu cử, chuyển giao biên bản kiểm phiếu và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử về UBND xã.

Chú ý: Ngay sau khi được thành lập, Tổ bầu cử lập danh sách cử tri tham gia bầu cử và niêm yết công khai tại các nơi sinh hoạt công cộng trên địa bàn thôn chậm nhất là 08 ngày trước ngày bầu cử. Các khiếu nại, tố cáo về danh sách cử tri tham gia bầu cử phải được Tổ bầu cử tiếp nhận giải quyết hoặc báo cáo UBND xã giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm 24 giờ trước giờ bầu cử.

1.2. Hình thức bầu cử:

Thống nhất trên toàn xã bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020 bằng hình thức tại hội nghị thôn để bỏ phiếu kín bầu Trưởng thôn và biểu quyết bằng hình thức giơ tay đối với bầu Phó thôn.

Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử Trưởng thôn được in sẵn họ tên, sắp xếp theo vần A,B,C của tên người ứng cử, phiếu bầu cử phát hành phải được đóng dấu của UBND xã ở phía trên, góc trái và biểu quyết giơ tay bầu cử Phó thôn.

Việc kiểm phiếu bầu cử do Tổ bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng và mời 02 cử tri (biết chữ) không phải là người ứng cử đại diện cho cử tri của cuộc bầu cử chứng kiến việc kiểm phiếu.

1.3. Lập biển bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử

Việc lập biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

1.4. Công nhận kết quả bầu cử:

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng Tổ bầu cử, UBND xã xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, Phó thôn hoặc quyết định việc bầu cử lại, bầu cử lại lần 2; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định việc bầu cử lại, bầu cử lại lần 2 thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

1.5. Bầu cử lại

- Trường hợp số cử tri tham gia bỏ phiếu chưa được quá nửa số cử tri ghi trong danh sách hoặc vi phạm các quy định về bầu cử thì tổ chức bầu cử lại.

- Ngày bầu cử lại do Chủ tịch UBND xã quy định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

- Nếu bầu cử lại mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch UBND xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời trong số những người ứng cử chính thức để hoạt động cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới (trong thời hạn 6 tháng).

2. Thời gian tiến hành bầu cử

Thống nhất tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020 trên toàn xã vào ngày Chủ nhật, ngày 22/10/2017.

Lịch trình thời gian và các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

- Chậm nhất đến ngày 02/10/2017: UBND xã công bố Quyết định ngày bầu cử;

- Chậm nhất đến ngày 08/10/2017: UBND xã công bố danh sách người ứng cử;

- Chậm nhất đến ngày 12/10/2017: UBND xã ra Quyết định thành lập Tổ bầu cử;

- Chậm nhất đến ngày 17/10/2017: Tổ bầu cử niêm yết danh sách cử tri;

- Chậm nhất đến ngày 27/10/2017: UBND xã ra Quyết định công nhận kết quả bầu cử.

3. Kinh phí bầu cử

Kinh phí tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn, ngân sách xã sẽ đảm bảo một phần kinh phí để chi hỗ trợ cho các đơn vị thôn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Lam

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Lam hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn thực hiện đúng quy trình giới thiệu nhân sự bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn; đồng thời giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân thôn nhiệm kỳ 2017-2020 theo quy định.

2. Công chức Văn phòng – Thống kê:

Tham mưu UBND xã hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020 ở các đơn vị thôn đảm bảo theo đúng kế hoạch; tổng hợp kết quả bầu cử báo cáo UBND huyện theo quy định.

3. Công chức Tài chính - Kế hoạch

Xem xét, đề xuất UBND xã hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thôn phục vụ công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020.

4. Công chức Tư pháp hộ tịch, Văn hóa xã hội , Đài Truyền thanh xã:

Công chức Văn hóa xã hội phối hợp với công chức Tư pháp hộ tịch hướng dẫn công tác trang trí nơi bỏ phiếu, tổ chức thông tin, tuyên truyền cổ động; Đài Truyền thanh xã đưa tin, bài và tuyên truyền cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020 đạt kết quả.

5. Công an xã, Ban CHQS xã:

Công an xã phối hợp với Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn;

Trưởng Công an xã chịu trách nhiệm tổ chức rà soát lại danh sách cử tri trên cơ sở nhân hộ khẩu Công an đang quản lý phục vụ tốt cho công tác bầu cử trưởng thôn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn và Phó thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2017-2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị thôn phản ảnh về UBND xã (Qua Phòng Văn phòng) để theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- TT. UBND huyện (B/c);

- TT. Đảng ủy (B/c)

- TT. HĐND xã (B/c)

- UBMTTQVN xã;

- Cán bộ, công chức có liên quan

- Lưu: VP UBND xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Văn Hợi

UBND xã Xuân Lam triển khai Kế hoạch Bầu cử Trưởng thôn và Phó thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đăng lúc: 27/09/2017 14:13:00 (GMT+7)

Kế hoạch Bầu cử Trưởng thôn và Phó thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN LAM

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—————————

Số: 119/KH-UBND

Xuân Lam, ngày 11 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH

Bầu cử Trưởng thôn và Phó thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020

————————

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Ủy ban nhân dân xã Xuân Lam xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn, nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư thôn, khối phố và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn phải thực hiện đúng quy trình, quy định theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

Bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 được tổ chức vào ngày Chủ nhật trong tháng 10 năm 2017.

Cán bộ, công chức Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, Văn phòng – Thống kê, Kế toán ngân sách, Tư pháp hộ tịch, Văn hóa xã hội, Đài truyền thanh xã phối hợp với UBMTTQ, Hội Nông dân, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cùng các cấp ủy Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy Đảng, UBND xã làm tốt công tác tuyên tuyền, quán triệt đầy đủ các quy định của Trung ương về công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn phải đảm bảo các nội dung theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

1. Quy trình tiến hành bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020:

1. 1. Các bước tiến hành

- Công bố ngày bầu cử: Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND xã ra Quyết định công bố ngày bầu cử và thành phần cử tri tham gia bầu cử. Chú ý các nội dung:

+ Ấn định ngày bầu cử;

+Tổ chức bầu cử có thể kết hợp trong hội nghị thôn;

+Thành phần tham gia bầu cử là đại diện cử tri hộ gia đình;

+ Nhiệm vụ, quyền hạn tổ bầu cử bao gồm tối thiểu những công việc sau: Lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử/ danh sách ứng cử viên. Nhận tài liệu, kinh phí bầu cử từ UBND xã. Thường xuyên thông báo cho cử tri biết thời gian, địa điểm họp bầu cử, danh sách các ứng cử viên. Trang trí buổi họp tổ. Xét giải quyết những khiếu nại về bầu cử (nếu có). Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu. Công bố kết quả bầu cử. Báo cáo kết quả bầu cử và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử về UBND xã.

- Lập và công bố danh sách người ứng cử (có ít nhất 02 người): Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, UBND xã ban hành Quyết định công bố danh sách người ứng cử. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn có trách nhiệm lập danh sách người ứng cử báo cáo Chi ủy, chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử.

+ Việc lựa chọn ứng cử viên Trưởng thôn, Phó thôn là khâu quan trọng của công tác bầu cử và trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận.

+ Về dự kiến danh sách người ứng cử: Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận và mời Chi uỷ Chi bộ thôn tham dự. Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì cuộc họp với nội dung như sau: Nêu mục đích buổi họp/báo cáo tiêu chuẩn Trưởng thôn, Phó thôn và dự kiến giới thiệu người ra ứng cử Trưởng thôn (khuyến khích có số dư) để hội nghị thảo luận và thống nhất danh sách ứng cử viên. Phó thôn do Trưởng thôn đề cử sau khi thống nhất với Ban công tác Mặt trận (Theo Điều 12 của Thông tư 04/2012/TT-BNV) để giới thiệu bầu tại hội nghị thôn bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Về tiêu chuẩn “Trưởng thôn, Phó thôn phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở thôn, có độ tuổi từ đủ 21 (hai mươi mốt) tuổi trở lên; có sức khoẻ; nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hoá, có năng lực, kinh nghiệm, phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc của cấp trên giao”.

- Thành lập Tổ bầu cử, danh sách người tham gia bầu cử: Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND xã ra Quyết định thành lập tại mỗi thôn, một Tổ bầu cử có từ 5 đến 7 thành viên gồm Tổ trưởng là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn và các thành viên là đại diện của một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri.

Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập ở mỗi thôn 01 tổ bầu cử và quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ bầu cử, có thể như sau:

+ Chuẩn bị các điều kiện để họp tổ, thôn như: Thông báo mời dân, lập danh sách ứng cử viên trưởng thôn;

+ Nhận tài liệu, kinh phí từ xã;

+ Thông báo cho cử tri biết thời gian, địa điểm bầu cử, danh sách các ứng cử viên;

+ Bố trí, trang trí nhà họp thôn;

+ Tổ chức bầu cử;

+ Xét giải quyết những khiếu nại, tố cáo về bầu cử (nếu có);

+ Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử tại chỗ;

+ Báo cáo kết quả bầu cử, chuyển giao biên bản kiểm phiếu và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử về UBND xã.

Chú ý: Ngay sau khi được thành lập, Tổ bầu cử lập danh sách cử tri tham gia bầu cử và niêm yết công khai tại các nơi sinh hoạt công cộng trên địa bàn thôn chậm nhất là 08 ngày trước ngày bầu cử. Các khiếu nại, tố cáo về danh sách cử tri tham gia bầu cử phải được Tổ bầu cử tiếp nhận giải quyết hoặc báo cáo UBND xã giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm 24 giờ trước giờ bầu cử.

1.2. Hình thức bầu cử:

Thống nhất trên toàn xã bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020 bằng hình thức tại hội nghị thôn để bỏ phiếu kín bầu Trưởng thôn và biểu quyết bằng hình thức giơ tay đối với bầu Phó thôn.

Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử Trưởng thôn được in sẵn họ tên, sắp xếp theo vần A,B,C của tên người ứng cử, phiếu bầu cử phát hành phải được đóng dấu của UBND xã ở phía trên, góc trái và biểu quyết giơ tay bầu cử Phó thôn.

Việc kiểm phiếu bầu cử do Tổ bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng và mời 02 cử tri (biết chữ) không phải là người ứng cử đại diện cho cử tri của cuộc bầu cử chứng kiến việc kiểm phiếu.

1.3. Lập biển bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử

Việc lập biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

1.4. Công nhận kết quả bầu cử:

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng Tổ bầu cử, UBND xã xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, Phó thôn hoặc quyết định việc bầu cử lại, bầu cử lại lần 2; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định việc bầu cử lại, bầu cử lại lần 2 thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

1.5. Bầu cử lại

- Trường hợp số cử tri tham gia bỏ phiếu chưa được quá nửa số cử tri ghi trong danh sách hoặc vi phạm các quy định về bầu cử thì tổ chức bầu cử lại.

- Ngày bầu cử lại do Chủ tịch UBND xã quy định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

- Nếu bầu cử lại mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch UBND xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời trong số những người ứng cử chính thức để hoạt động cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới (trong thời hạn 6 tháng).

2. Thời gian tiến hành bầu cử

Thống nhất tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020 trên toàn xã vào ngày Chủ nhật, ngày 22/10/2017.

Lịch trình thời gian và các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

- Chậm nhất đến ngày 02/10/2017: UBND xã công bố Quyết định ngày bầu cử;

- Chậm nhất đến ngày 08/10/2017: UBND xã công bố danh sách người ứng cử;

- Chậm nhất đến ngày 12/10/2017: UBND xã ra Quyết định thành lập Tổ bầu cử;

- Chậm nhất đến ngày 17/10/2017: Tổ bầu cử niêm yết danh sách cử tri;

- Chậm nhất đến ngày 27/10/2017: UBND xã ra Quyết định công nhận kết quả bầu cử.

3. Kinh phí bầu cử

Kinh phí tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn, ngân sách xã sẽ đảm bảo một phần kinh phí để chi hỗ trợ cho các đơn vị thôn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Lam

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Lam hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn thực hiện đúng quy trình giới thiệu nhân sự bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn; đồng thời giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân thôn nhiệm kỳ 2017-2020 theo quy định.

2. Công chức Văn phòng – Thống kê:

Tham mưu UBND xã hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020 ở các đơn vị thôn đảm bảo theo đúng kế hoạch; tổng hợp kết quả bầu cử báo cáo UBND huyện theo quy định.

3. Công chức Tài chính - Kế hoạch

Xem xét, đề xuất UBND xã hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thôn phục vụ công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020.

4. Công chức Tư pháp hộ tịch, Văn hóa xã hội , Đài Truyền thanh xã:

Công chức Văn hóa xã hội phối hợp với công chức Tư pháp hộ tịch hướng dẫn công tác trang trí nơi bỏ phiếu, tổ chức thông tin, tuyên truyền cổ động; Đài Truyền thanh xã đưa tin, bài và tuyên truyền cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020 đạt kết quả.

5. Công an xã, Ban CHQS xã:

Công an xã phối hợp với Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn;

Trưởng Công an xã chịu trách nhiệm tổ chức rà soát lại danh sách cử tri trên cơ sở nhân hộ khẩu Công an đang quản lý phục vụ tốt cho công tác bầu cử trưởng thôn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn và Phó thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2017-2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị thôn phản ảnh về UBND xã (Qua Phòng Văn phòng) để theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- TT. UBND huyện (B/c);

- TT. Đảng ủy (B/c)

- TT. HĐND xã (B/c)

- UBMTTQVN xã;

- Cán bộ, công chức có liên quan

- Lưu: VP UBND xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Văn Hợi